Dùng khoáng 3k ở đâu

dùng khoáng nano 3k ở đâu

DÙNG KHOÁNG NANO 3K Ở ĐÂU Các dự án, mô hình thực nghiệm từ Nam chí Bắc đều mang lại hiệu quả cao trong các khu vực: Những vùng nuôi tôm với nguồn nước có độ mặn thấp, vùng nước lợ (nước chè hai), vùng có mưa nhiều… Các địa phương có chủ trương chính […]