Nano bạc 1000ppm

nano bạc thủy sản

Nano bạc KBO là chế phẩm nông nghiệp Công nghệ cao-Công nghệ Nano. nano bạc KBO chứa 1000 ppm Nano Bạc. Sử dụng trên các loại cây nông nghiệp, cây ăn trái để phòng trừ một số bệnh hại hiệu quả nano bạc kbo cho thủy sản Thành phần Nano Bạc: 1000ppm Phụ gia vừa […]