0983.525.777

Trang chủ » Video khóa học » share khóa học Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng | nano bạc

share khóa học Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng | nano bạc

69 Lượt xem

Bạn sẽ học được gì
  • Hiểu vai trò của một chuyên viên chăm sóc khách hàng
  • Những phương thức chăm sóc khách hàng hiệu quả
  • Cách kiểm soát tâm lí để tránh xung đột với khách hàng
  • Các loại tính cách của khách hàng và cách giao tiếp

nguồn giáo trình hay